Ισολογισμός Κυριακούδης Α.Ε. 2013

Posted in Εταιρικά Νέα

Δημοσίευση ισολογισμού της ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε. έτος 2013 

Για να δείτε τον ισολογισμό σε μορφή excel πατήστε εδώ.

IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2013 Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
  Ευρώ Ευρώ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
1.Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης 5.131,54 5.131,53 0,01 5.131,54 5.131,53 0,01
2. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 90.771,07 89.278,99 1.492,08 90.771,07 89.278,99 1.492,08
  95.902,61 94.410,52 1.492,09 95.902,61 94.410,52 1.492,09
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            
Ι. Ασωματες ακινητοποιησεις            
5.Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις 231,42 189,98 41,44 231,42 189,98 41,44
  231,42 189,98 41,44 231,42 189,98 41,44
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις            
1.Γήπεδα - Οικόπεδα 709.575,00 0,00 709.575,00 709.575,00 0,00 709.575,00
3. Κτιρια & τεχνικα εργα 1.891.276,46 653.563,35 1.237.713,11 1.891.276,46 578.127,31 1.313.149,15
4. Μηχανήματα τεχν.εγκταστ. & λοιπός μηχανολ.εξοπλισμός 344.822,55 284.813,60 60.008,95 344.783,49 255.456,91 89.326,58
5. Μεταφορικά μέσα 233.607,65 63.294,50 170.313,15 214.194,23 61.320,90 152.873,33
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 95.716,48 94.965,17 751,31 94.649,99 93.812,84 837,15
  3.274.998,14 1.096.636,62 2.178.361,52 3.254.479,17 988.717,96 2.265.761,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 3.275.229,56 1.096.826,60 2.178.402,96 3.254.710,59 988.907,94 2.265.802,65
ΙΙΙ. Συμμ/χές & άλλες μακροπρόθεσμες            
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις            
7. Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις     6.213,00     6.213,00
      6.213,00     6.213,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)     2.184.615,96     2.272.015,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            
Ι. Αποθέματα            
1. Εμπορεύματα     374.848,08     373.560,87
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά     2.162,03     2.480,54
      377.010,11     376.041,41
ΙΙ. Απαιτήσεις            
1. Πελάτες     42.223,80     66.606,59
11. Χρεώστες διάφοροι     2.603,63     7.766,37
12.Λογαριασμοί διαχειρ.προκαταβολών & πιστώσεων     39.042,00     110.800,00
      83.869,43     185.172,96
IV. Διαθέσιμα            
1. Ταμείο     1.401.377,54     1.319.315,26
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμιας     75.767,43     22.376,01
      1.477.144,97     1.341.691,27
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)     1.938.024,51     1.902.905,64
             
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)     4.124.132,56     4.176.413,38
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ            
2.Χρεωστικοι λογ/σμοι εγγυησεων & εμπραγματων ασφαλειων     119,00     126,00
      119,00     126,00
             

 

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2013 Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
  Ευρώ Ευρώ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό    
1. Καταβλημένο 2.070.000,00 2.070.000,00
  2.070.000,00 2.070.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια    
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 45.355,65 45.355,65
  45.355,65 45.355,65
V. Αποτελέσματα εις νέο    
3.Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων 189.831,06 182.065,94
  189.831,06 182.065,94
     
Σύνολο Ιδίων Κεφαλ.(ΑΙ+ΑIV+ΑV) 1.925.524,59 1.933.289,71
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
2.Δάνεια τραπεζών 1.715.628,09 1.731.570,98
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 100,00 100,00
  1.715.728,09 1.731.670,98
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
1. Προμηθευτές 74.008,43 70.164,88
2. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 152.006,40 105.948,26
3. Τραπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 199.980,91 217.584,34
4. Προκαταβολές πελατών 28.049,48 87.572,84
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 16.788,29 16.522,39
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 11.436,02 13.659,98
11.Πιστωτές διάφοροι 610,35 0,00
  482.879,88 511.452,69
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.198.607,97 2.243.123,67
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 4.124.132,56 4.176.413,38
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ    
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 119,00 126,00
  119,00 126,00

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜBΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
  Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2013 Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
  Ευρώ Ευρώ
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως            
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)     1.135.262,62     1.541.249,96
Μείον: Κόστος πωλήσεων     623.307,74     924.769,20
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως     511.954,88     616.480,76
ΠΛΕΟΝ: άλλα εσοδα εκμεταλλευσης     40.394,34     29.111,25
Σύνολο     552.349,22     645.592,01
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   112.198,52     160.389,56  
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   336.595,58 448.794,10   422.845,21 583.234,77
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως     103.555,12     62.357,24
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα   209,91     250,09  
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα   110.654,22 -110.444,31   125.240,84 -124.990,75
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως     -6.889,19     -62.633,51
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα            
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα   1.062,77     2,11  
2. Εκτακτα κέρδη   0,00     0,00  
    1.062,77     2,11  
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 1.683,68     2.094,87    
3. Έξοδα προηγουμενων χρήσεων 0,00     0,00    
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 0,00 1.683,68 -620,91 0,00 2.094,87 -2.092,76
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)     -7.510,10     -64.726,27
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων   107.918,66     153.588,29  
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος   107.918,66 0,00   153.588,29 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ     -7.510,10     -64.726,27
             

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
  Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2012
  Ευρώ Ευρώ
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως 7.510,10 64.726,27
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων 182.320,96 117.339,67
(-) 'Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 189.831,06 182.065,94
Μείον:1.Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00
Σύνολο 189.831,06 182.065,94
Ζημιές εις νέο 189.831,06 182.065,94
     
     
     
     
     
     
     
Πειραιάς, 30 Απριλίου 2014    
     
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ένα Μέλος του Δ.Σ Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
     
     
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 056480 Α.Δ.Τ. Σ 550943 ΑΔΤ ΑΒ 021697
    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
    ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
    ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 1487